richtext1104

om

Norsk Understøttelsesforening i Kjøbenhavn er et filantropisk sosialt fond. I henhold til vedtektene av 31.10.1905, sist revidert den 24.5.2005, er foreningens formål:


"Å hjelpe og støtte trengende nordmenn og norskfødte personer og deres etterlatte som bor i Danmark. Videre er det foreningens formål å virke for samhold mellom landsmenn i Danmark."

 

BAKGRUNN

Foreningen har i dens levetid hjulpet tusenvis av norskfødte personer på ulike måter, og har i løpet av årene i alt utbetalt ca. 7,5 millioner kroner til understøttelse, husleiehjelp, reisepenger etc.
Inntekter som tilflyter foreningen består av kontingenter og gaver fra medlemmene, renter av foreningens fond og legater, utbytte fra Den Norske Klubs juleauksjon og inntil 1986 fra en bridgeaften arrangert av Norsk Damebridge Klub.

Foreningens styre består av 7 norskfødte medlemmer valgt av generalforsamlingen. Disse er ulønnede og konstituerer seg ved valg av formann, nestformann og kasserer. Det føres protokoll over alle møter.

Nåværende styre:
Ivar Kvernrød (formann)
Nils Eriks Samdal (nestformann)
Pål Trolle Otterstad (kasserer)
Eli Strøm
Oddmund Neverdal
Helge Kjersem
Jahn Fredrik Hermansen

Regnskap og beholdninger revideres av en statsautorisert revisor og av en kritisk revisor som er medlem av foreningen, begge valgt på den årlige generalforsamlingen.

Foreningens formue består av Grundfondet, Reservefondet og Julefondet samt de legater som er opprettet til fordel for foreningens virke og som forvaltes av foreningens styre. Kapitalen er anbrakt etter reglene som bestemt for umyndiges midler og fortrinnsvis i realkredittobligasjoner.

GRUNDFONDET ble stiftet i 1908 på initiativ av grosserer Niels Mørch. Ifølge foreningens særlover kan fondets kapital aldri angripes av styre eller generalforsamling. En fjerdedel av rentene tillegges fondet, mens resten, tre fjerdedeler, overføres til reservefondet. Grundfondet eier nom. ca. kr. 105 00,- (2021).

RESERVEFONDET ble stiftet i 1915 og mottar tre fjerdedeler av Grundfondets årlige renter. Reservefondets midler kan benyttes til ekstraordinære understøttelser og til dekning av foreningens driftsunderskudd. For å forenkle forvaltningen har flere legater siden 1990 blitt lagt sammen under reservefondet. Fondet eier nom. ca. kr. 3 854 000,- (2021).

JULEFONDET ble stiftet 6. oktober 1933 av Den Norske Klub som et reserve- og reguleringsfond for den årlige juleutdelingen. Fondets beholdning andrar til nom. ca. kr. 129 000,- (2021).

HANS ØDEGAARDS FOND ble opprettet i 1975 og tilført ytterligere kapital ved arv etter stifteren fabrikant Hans Ødegaards død i 1982. Grunnkapitalen er forbeholdt etablering av møtelokale for Den Norske Klub, som er en aktiv bidragsyter til Understøttelsesforeningens arbeid. Minst 50 % av det årlige avkast skal tillegges grunnkapitalen, og opp til 40 % kan anvendes for "norskheten i København" etter 10 % forvaltningsytelse til Norsk Understøttelsesforening.

Fondet bestyres av Norsk Understøttelsesforening, og fondets midler disponeres av et fondsstyre bestående av to medlemmer fra Norsk Understøttelsesforening, av Den Norske Klubs formann samt, etter Hans Ødegaards død, av et medlem valgt av Den Norske Klub. Fondet eier nom. ca. kr. 3 000 000,- (2021).

Foreningen råder i dag over følgende legat:
JANNE OG LOUIS MYHRWOLDS KONFIRMATIONSLEGAT - opprettet av sivilingeniør Louis Dreyer Myhrwold og hustru Janne Myhrwold på Norsk Understøttelsesforenings 50-årsdag den 31. oktober 1955. Legatets formål er å yte konfirmasjonshjelp i porsjoner på minst kr. 200,- som anvendes til bekledning av konfirmanten. Kun konfirmanter hvor minst en av foreldrene er norskfødt kan komme i betraktning. Fortrinnsberettigede er konfirmanter fra Kong Haakons Kirke i København.