richtext1104

vedtekter

Foreningens vedtekter er skrevet i år 1905 og er sidst opdateret i år 2005. 

 

 

Vedtekter

§1

 

Foreningens navn er «Norsk Understøttelsesforening i Kjøbenhavn» med hjemsted i København.

                  

§2

 

Foreningens formål er å hjelpe og støtte trengende nordmenn og norskfødte personer og deres etterlatte som bor i Danmark. Videre er det foreningens formål å virke for samhold mellom landsmenn i Danmark.

Som medstifter av den selveiende «Fonden Norges Hus», og som nærmere bestemt i dennes vedtekter, er Norsk Understøttelsesforening representert i ledelsen for Norges Hus.

 

§3

 

Som medlem av foreningen kan opptas enhver person uansett nasjonalitet.

Medlemskontingenten for det kommende år vedtas på den årlige generalforsamling.

 

§4

 

Generalforsamlingen kan etter forslag fra styret velge ærespresident og æresmedlemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent.

 

§5

 

Generalforsamlingen er den øverste myndighet i alle foreningens anliggender. Den ledes av en dirigent, som velges av styret.

Dirigenten må ikke være medlem av styret eller inneha andre tillitsposter i foreningen.

Den ordinære generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mai og innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel.

 

§6

 

På den årlige ordinære generalforsamling skal følgende behandles:

 

  1. Styrets årsberetning
  2. Årsregnskapet forelegges for godkjenning. Revisjonsprotokollen oppleses.
  3. Forslag fra styret om henleggelse av midler til særlige formål
  4. Forslag fra styret og forslag fra medlemmer
  5. Valg av medlemmer til styret
  6. Valg av 1. og 2. suppleant til styret
  7. Valg av to revisorer og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

§7

 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret beslutter det, eller når minst 20 medlemmer forlanger det og angir dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal i dette tilfelle avholdes senest 3 uker etter at skriftlig motivert dagsorden er mottatt av styret.

Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling med angitt dagsorden skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel.

 

§8

 

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

Stemmeberettiget er alle som har vært betalende medlem i minst 3 måneder før generalforsamlingen avholdes.

Generalforsamlingen treffer avgjørelser med alminnelig stemmeflertall, bortsett fra endringer i vedtektene jfr. § 14 og § 15. Styret, dirigenten eller minst ti medlemmer kan forlange skriftlig avstemning.

 

§9

 

Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være styret i hende senest 1. februar.

 

§10

 

Foreningen ledes av et styre på sju norskfødte medlemmer som velges på den årlige ordinære generalforsamling for tre år om gangen. Hvert tredje år velges tre medlemmer, de andre år velges to medlemmer.

Styremedlemmer kan gjenvelges.

Generalforsamlingen velger hvert år 1. og 2. suppleant for ett år til styret.

Uttrer et styremedlem, erstattes medlemmet av en suppleant som fungerer til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor det velges et styremedlem som fungerer i resten av den uttrådte medlems valgperiode.

 

§11

 

Styret konstituerer seg med formann, nestformann og kasserer. Foreningen kan tegne kausjonsforsikring etter styrets nærmere bestemmelse. Styret kan unntaksvis ansette lønnet medhjelp.

Formannen, eller i hans forfall nestformannen, sammenkaller styret så ofte som det er påkrevd.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Det føres protokoll over styrets møter.

 

§12

 

Generalforsamlingen fastsetter «Særlover» for forvaltning av foreningens midler.

 

§13

                     

Regnskapsåret følger kalenderåret. Kassereren skal senest 1. mars avlevere regnskapet til de to valgte revisorer, hvorav én skal være statsautorisert revisor.

                                                                  

§14

 

Endringer i disse vedtekter kan skje når det samtidig med innkallelsen til generalforsamlingen fremsendes forslag til vedtektsendringer. Det kreves at minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for endringene. For å vedta endringer skal de godkjennes av to på hverandre følgende generalforsamlinger.

 

§15

 

Foreningen kan oppløses etter de i § 14 fastsatte regler og når minst ¾ av de oppmøtte stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette.

Ved en eventuell oppløsning skal generalforsamlingene disponere foreningens midler og eiendeler i henhold til bestemmelsene i «Særlover».

 

Vedtekter vedtatt av stifterne av N.U.

31.10.1905

Endret på generalforsamling

13.05.1907

Endret på generalforsamling

02.04.1909

Endret på generalforsamling

25.03.1915

Endret på generalforsamling

25.03.1929

Endret på generalforsamling

25.06.1940

Endret på generalforsamling

11.04.1945

Endret på generalforsamling

29.05.1961

Endret på generalforsamling

15.04.1980

Endret på ekstraordinær generalforsamling

20.10.2005