richtext1104

Hvor kommer vi fra?

”Norske Herreaftener” - eller med sitt rette navn av i dag, Den Norske Klub, har vært toneangivende og en vesentlig del av det norske samfunn i København i 100 år. Her vil vi forsøke å gi en oversikt over klubbens opprinnelse fra en nyvunnet nasjonal frihet og gjennom 100 år preget av utvikling og store endringer, men dessverre også krigstid og tap av frihet og liv.

 

BAKGRUNN

Bakgrunnen for kulturen i Den Norske Klub er også basert på de mange hundre års felles opplevelser og samarbeidet mellom Norge og Danmark. Norge og Danmark startet som ”siamesiske tvillinger” gjennom kongerikenes personalunion i Kalmar for mere enn 700 år siden.

Da svartedauden samtidig hadde drept mere enn halvdelen av den norske befolkningen i det grisgrendte Norge, ble et politisk-administrativt samarbeide med Danmark en nødvendighet igjennom flere hundre år. Henrik Ibsen beskrev de 434 år vi var i union med Danmark som ”400 års natten”. Men faktum er vel at København utplyndret ikke Norge mere enn det alminnelige Danmark ble utnyttet. Den norske eliten og mange kjente nordmenn som for eksempel Tordenskjold og Holberg fikk sin utdannelse og karriere i København og satte sitt preg på dobbeltrikets utvikling. Dobbeltrikets absolutte kulturelle hovedstad var dog København, og det fortsatte det med å være i mange ti-år etter riksfellesskapets avslutning.

I det bedre borgerskap i København var det alltid mange med norsk bakgrunn som var med i den forretningsmessige og kulturelle eliten, også etter riksfellesskapets oppløsning. Det var et stort ønske om et norsk samlingspunkt i byen. Rammene til dette norske samlingspunktet ble det senere Norges Hus. I den forbindelse kan det nevnes at verdensstjernen Ole Bull kom forbi og skjenket 100 riksdaler til ”noget godt for Nordmænd i København” under et av hans besøk i byen. Dette avstedkom lange debatter. Burde disse settes til side for et Norges Hus, eller skulle det kjøpes instrument? Det ble dog til et instrument.

Det egentlige grunnlaget ble gitt med kongelig velsignelse, for det første bokførte bidrag i 1876 kom fra H.M. Kong Oscar II og var på 500 kroner. Dette er også et klart signal om, hvilken betydning Sentralmakten i Sverige tilla den norske kolonien i København.

Unionsoppløsningen med Sverige hadde vært en lengre prosess, men det var først da Kong Oscar II frasa seg den norske tronen den 26. Oktober 1905 at Norge kunne kalle seg et fritt land. I de første dagene etter denne svært viktige milepælen i Norges historie, stiftet en gruppe fremstående nordmenn, med den norske generalkonsul Carl Nordstrand i spissen, ”Norsk Understøttelsesforening i Kjøbenhavn”, heretter kalt NU.

Det ressurssterke «bedre borgerskap» av norsk opprinnelse i København opplevde at mange nordmenn hadde falt til bunns i storbyen og burde hjelpes. Dette er det primære grunnlaget for NUs eksistens også i dag. Den Norske Klub er en aktiv del av NU, som gjennom medlemsavgift, gaver og juleauksjoner er med til å sikre at NU kan gi bidrag til verdig trengende nordmenn i København.

NU ble grunnlagt den 31. oktober 1905, fem dager etter unionsoppløsningen med Sverige. Datoen er kanskje ikke så viktig i Norges historie, men svært viktig for det som senere skulle utvikle seg til det vi muntlig i dag kaller ”Torskeklubben”. Vi kan vel trygt slå fast at disse fremstående herrer også så det viktige i å framelske og å støtte opp om gode tradisjoner i det nye og frie Norge, også her i København. De følte derfor en trang til komme sammen oftere enn til den årlige generalforsamlingen i NU.

Utover dette hadde NU som dominerende oppgave ”å hjelpe og støtte trengende nordmenn og norskfødte personer og deres etterlatte som bor i Danmark. Videre er det foreningens formål å virke for samhold mellom landsmenn i Danmark”, som det het i vedtektene.

Det ble da bestemt å møtes på Hotel Phoenix en gang hver måned for å spise torsk med tilbehør. Oppmøtet til torskemiddagen varierte en del, oftest mellom 20 og 25 herrer. I perioden fra 1905 fram til 1917 utviklet NU seg til den norske koloniens mest toneangivende forening. Fra det opprinnelige eksklusive selskap av de 15 stiftere, steg deltagerantallet jevnlig, og i 1917 var tallet blitt så stort at torskeaftenene måtte komme inn i organiserte former med arrangementskomité, etc.

Da det høsten 1916 og våren 1917 viste seg vanskelig å få Hotel Phoenix til å love en bestemt dag i måneden til torskemiddag, innledet man forhandlinger med Hotel d’Angleterre som etter en brann var restaurert og gjenoppbygget.

FORMåL:

Den Norsk Klub er en aktiv del av NU, som gjennom medlemsafgift, gaver og juleauksjoner er med til å sikre at NU kan gi bidrag til verdig trengende nordmenn i København.